CHƯƠNG TRÌNH: eo thon dáng đẹp

ĐỐT CHÁY MỠ BỤNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn
Tất các các nhóm cơ bụng của bạn sẽ được tác động trong bài tập này.

Thời lượng

  • 0:10

Cấp độ

  • Cơ bản

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga