CHƯƠNG TRÌNH: ĐÁNH THỨC CƠ THỂ

CHUYỂN ĐỘNG TOÀN THÂN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Quý Nguyễn

Chuỗi động tác Chào Mặt Trời (Sun Salutation) bao gồm những động tác nền tảng cho các bài tập yoga. Trong bài tập này, chúng ta sẽ chuyển động toàn cơ thể với các động tác yoga thuộc Chào Mặt Trời A, Chào Mặt Trời B, và Chào Mặt Trời C theo trường phái Vinyasa Yoga.

Thời lượng

  • 0:34

Cấp độ

  • Cơ bản
  • Mọi cấp độ

Trang thiết bị

  • Thảm tập Yoga